• شرايط و قوانين كلاسهاى خصوصی آنلاین : ۱ ـ هنرجو راس زمان مقرر سر كلاس حضور پيدا ميكند و در صورت هرگونه تاخير سوختن زمان از دست رفته را بعهده ميگيرد . ۲ ـ هرگونه غيبت (موجه، غير موجه، از قبل تعيين شده) بمنزله سوختن جلسه مذكور است و كلاس جبرانى وجود نخواهد داشت . ۳ ـ در صورت غيبت از طرف مدرّس، ايشان موظف به برگزارى كلاس جبرانى با هماهنگى هنرجو ميباشد . ۴ ـ ثبت نام و تمديد كلاس پس از پرداخت شهريه مقرر انجام شده و بدليل ترافيك ثبت نام و متقاضيهاى روزها و زمانهاى محدود كلاسها پس از ثبت نام شهريه مسترد نميگردد . ۵ ـ كلاس آنلاین به مدت ۴۵‌دقیقه بصورت تماس تصويرى از طريق اسكايپ صورت ميگيرد . ۶ ـ فايل صوتى (در موارد خاص تصويرى) درس جديد توسط مدرس ضبط شده و به شاگرد ارسال ميشود . ۷ـ كليه اطلاع رسانيها از طريق واتس اپ انجام ميشود . ۸ ـ هر دوره شامل چهار جلسه ی ۴۵‌دقیقه‌ای می باشد
  • Price: 400,000 Toman
    بعد از پرداخت ، رسید به ایملتان فرستاده میشود